Det finns en verklighet utanför den offentliga vården

"Liksom du inte ska försöka bota ögonen utan huvudet eller huvudet utan kroppen, så ska du heller inte försöka bota kroppen utan själen." - Sokrates

Stockholms Integrativ Medicinska Center är en klinik som följer principerna för integrativ medicin och vård, vilket enkelt kan beskrivas som att vi jobbar tvärprofessionellt och tvärvetenskapligt, alltid utifrån traditionell konventionell Hälso-sjukvård men med komplementära behandlingsmetoder där forskningsunderlag finns. Det är viktigt att notera att integrativ medicin och vård bör utföras under övervakning av utbildade och legitimerade vårdgivare för att säkerställa patientens säkerhet och effektivitet i behandlingen.

Våld i nära relation

Information om våld i nära relation som omedvetet påverkar många

Läs mer

Information

Stockholms Integrativ Medicinska Center syftar till att ge patienter fler valmöjligheter när det gäller sin hälsa och välbefinnande, och det kan vara särskilt användbart för dem som söker en mer individanpassad vårdinsats. Integrativ medicin och vård kan i de allra flesta fall praktiseras preventivt, parallellt och post med annan traditionell behandling, vilket gör att det finns ingen konkurrens gentemot den konventionella vård som bedrivs i Sverige.

Integrativ medicin och vård, innebär att man tar hänsyn till hela personen, inklusive fysiska, psykologiska, sociala och miljömässiga faktorer som kan påverka hälsa och välbefinnande positivt. Målet med integrativ medicin och vård är att hjälpa människor att hitta en balans i sin hälsa och välbefinnande genom att använda en mängd olika behandlingsmetoder och tekniker.

Stockholm Integrativ Medicinska Center

Inslag och egenskaper hos ett integrativt medicinskt center

  1. Mångsidig vård – centret erbjuder en bred uppsättning behandlingsalternativ

  2. Individanpassad vård – centret fokuserar på att förstå varje patients unika behov och bakgrund. De skapar behandlingsplaner som är skräddarsydda för att passa varje persons specifika hälsoutmaningar och mål.

  3. Samarbete mellan vårdgivare – på vårt center samarbetar olika vårdgivare, såsom läkare, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, fysioterapeuter, dietister och komplementära praktiker, tillsammans för att erbjuda omfattande vård.

  4. Helhetsyn på hälsa – centret betonar att behandla hela personen, inklusive fysiska, emotionella, mentala och sociala aspekter av hälsa. Vi anser att dessa aspekter är sammanflätade och påverkar varandra.

  5. Fokus på förebyggande – centret betonar förebyggande åtgärder för att främja och upprätta hälsa. Det kan exempelvis inkludera rådgivning om kost, fysisk aktivitet och psykoterapi inklusive stresshantering.

  6. Patientutbildning – centret har för avsikt att hjälpa patienter att förstå och ta kontroll över sin egen hälsa genom att exempelvis erbjuda utbildning och resurser.